Gillets historik

Smålands Gille i Malmö har firat sitt  100-årsjubileum. Gillet bildades nämligen på våren 1921. Ålderman och ordförande i den första styrelsen var rektor Waldemar Ekedahl, Malmö Latinskola och vice ordförande professor Ewert Wrangel. Därutöver fanns det ytterligare fyra ledamöter.

Ska kvinnor få vara med i Gillet?

Det första protokollförda sammanträdet ägde rum i september 1921. Från detta sammanträdes styrelseprotokoll citerar vi:

Det av interimsstyrelsen uppgjorda förslaget till stadgar företogs nu till behandling. Efter en långvarig diskussion, under hvilken meningarne angående kvinnans medlemskap i Gillet bröto sig mot varandra och sedan yrkande om bordläggning af denna fråga till ett kommande sammanträde förkastats med alla röster utom två, beslöto de närvarande med 26 röster mot 13, att äfven kvinnan skulle vinna medlemskap enligt § 2 i stadgarna, hvilken skulle ha följande lydelse ”Till medlem antages den man eller kvinna, som är född eller uppfostrad i Småland eller ock derstädes under en längre följd af år haft sin verksamhet eller är genom äktenskap förenad med någon inom denna provins född person, hvarjemte fordras som vilkor att hafva uppnåt 25 årsålder och ega ett oförvitligt rykte”.

Ritualer och insignier

Den ritual som förekommer vid årsmötet användes första gången 1930. År 1938 invigdes åldermannakedjan och instiftades Gillets nya medlemsmärke, Smålands vapen. År 1966 användes första gången S:t Sigfridsdräkten med mitra och kräkla, skapad av Karin Medin.

De här uppgifterna är hämtade ur Gillets historik, skriven av förre åldermannen och Gillets hedersordförande Carl-Eric Carlberg. Vi fortsätter att citera honom.

Årsfester
Årsfesterna har firats på många olika ställen, Kungsparken,Hantverksgården i Limhamn, Savoy, Frimurarlogen, SAS Royal Hotel och numera på stamstället Annebergsgården.

Under mina källforskningar har jag upptäckt att den som vi trodde urgamla efterrätten lingonparfait serverades för första gången först 1968!

Under kriget inställdes årsfesten två gånger på grund av världsläget. Ett år skänktes i stället 150:- till Finlandsinsamlingen och 150:- till Malmö Luftvärn. En årsfest avhölls under enklare former och utan subventionering. Klädseln var förr alltid för damerna enkel sällskapsdräkt och för herrarna alltid smoking.

Bland medverkande under årsfesterna eller höstfesterna kan jag nämna Albert Engström, Vilhelm Moberg, Ulf Beijbom från Utvandrarnas hus i Växjö, Astrid Kristensson, Olav Gerthel, Olle Ekstedt med ”Sällsamheter i Småland”,Åke Arenhill m fl.

Höstmanövrarna

Under höstmanövrarna eller våraktiviteterna ägnar vi oss oftast åt någon kulturell aktivitet. Som exempel kan nämnas besök hos Nessims i Malmö, Kulturen, Alnarp, Weibulls, Postterminalen i Malmö, vi har rest till Växjö med buss, gästat Smålandsposten, vi har varit på Bosjökloster, hos WorldMaritime University, Bärnstensmuséet i Räng, Sveriges Radio i Malmö, IKEA,Svenstorps slott, Polishuset, Euroc , Svaneholms slott, Johannamuséet, och Sofiero

Större resurser förr

När jag gått igenom annalerna har jag med avund sett vilka resurser man hade förr i tiden. Ta bara trycksakerna t ex, flotta inbjudningar på dyrt papper med förtryckta blanketter för avrivning, menyer med placeringslistor,stora, vackert utformade formulär för inträde – något som i dessa yttersta dagar ter sig omöjligt med tanke på priserna. I arkivet finns ett antal matriklar, ofta t o m med fotografier – jo, resurser fanns förr i tiden! Bland intressanta saker jag hittat i skrifterna kan nämnas att det ofta förekom att nya medlemmar medsände prästbetyg för att vidimera sitt småländska förflutna!

Utflykter
Utflykter har alltid ingått i Smålands Gilles program. Vi har berört några tidigare och väljer dessutom att citera Carl-Eric Carlberg, när han berättar om en bejublad bilresa från 1934. Ur årsberättelsen: ”Vidare anordnade Gillet en automobilutflykt söndagen den 19 maj, vilken färd företogs i 8 st automobiler och gick över Bara, Bokskogen till Krageholm,där medhavd lunch intogs, därefter över Bedinge till Trelleborg, där deltagarna samlades vid Invalidmonumentet. Ingenjör Ljunggren höll ett kort orienterande föredrag över detsammas tillkomst. Färden fortsatte därefter över Stavsten, Kämpinge, Ljunghusen till Falsterbo, där middag intogs och festen slutade frampå småtimmarna. I arkivet finns ett antal fotografier från detta tillfälle där vi kan se ett glatt sällskap, ofta med en lutspelare i täten.

Smålands Gille idag

Verksamheten i Smålands Gille fortsätter idag enligt de gamla traditionerna. Gillet har idag

194 medlemmar, varav 110 kvinnor.

Vi tackar Carl-Eric Carlberg, som ställt sitt material till vårt förfogande!

Kerstin Starkenberg

Webredaktör